Work- en infoshops

1. Arbeidsmarkt in perspectief in de sector zorg en welzijn!

Door: Ingrid Ravenhorst
Doelgroep: Decanen en mentoren vmbo-mbo

Namens de werkgevers in de sector zorg en welzijn laat zij zien hoe we vraag en aanbod tussen werkgevers en leerlingen meer in balans kunnen brengen. Dat doen wij door op scholen actief aan beroepenvoorlichting, beroepenbeeldvorming en werkveldoriëntatie te doen zodat er een goede match ontstaat tussen hetgeen werkgevers vragen, wat scholen belangrijk vinden en wat leerlingen wensen!

U hoeft zich niet voor te bereiden op onze presentatie maar wij nodigen u wel uit om actief te luisteren en waar nodig mee te doen met onze presentatoren. We geven u een volledig beeld van wat wij te bieden hebben aan voorlichting binnen de sector zorg en welzijn. Wij staan voor u klaar. Niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen. Nieuwsgierig geworden? Kijk alvast op onze website.

2. Leren determineren: betere aansluiting met het vervolgonderwijs!

Door: Barbara Evertsen
Doelgroep: Decanen vmbo-mbo

Hoe werkt het keuzeproces van leerlingen en welke instrumenten zijn in te zetten voor loopbaan oriëntatie begeleiding? Binnen het platform beroepsonderwijs-project is de Koninklijke weg ingezet op het maken van betere keuzes van vmbo-tl leerlingen voor een vervolgopleiding, door het verkrijgen van een beter beeld van hun eigen talenten en een beter beeld van beroepsmogelijkheden en beroepsopleidingen. Hiervoor is een determinatietoolkit ontwikkeld en getest die leerlingen in staat stelt om in een vroegtijdig stadium hun leerhouding te determineren.

Na een korte uitleg over het keuzeproces van jongeren, laten wij u kennismaken met de determinatietoolkit om vervolgens gezamenlijk nieuwe input te geven. Welke activiteiten doet u in het kader van loopbaan oriëntatie begeleiding en hoe houden deze met elkaar verband? Aan het einde van de workshop neemt u alle ideeën mee naar huis om ermee aan de gang te gaan, inclusief een handig boekje dat een samenvatting geeft van het project.

3. LOB loont!

Door: Katinka Verhagen
Doelgroep: Decanen vmbo/mbo/havo/vwo

Project Stimulering LOB van de VO-raad heeft sinds 2009 veel producten gerealiseerd met als doel alle betrokkenen bij LOB verder te professionaliseren en scholen in staat te stellen een kwaliteitsslag op LOB te maken. Op het congres laten we onze 'best of' producten zien, specifiek gericht op decanen en LOB coördinatoren.

Bijvoorbeeld de LOB-scan die inmiddels al door veel decanen naar tevredenheid is uitgevoerd. De scan is een online instrument waarmee je aan de hand van een vragenlijst kunt zien hoe de stand van zaken op jouw school zich verhoudt tot de landelijke benchmark, en is bovenal een instrument om binnen de eigen school de discussie te voeren over aanpassingen binnen het LOB traject. Minstens zo populair is de loopbaanbox, vol snelle en efficiënte informatie om je decaantaken op een hoger plan te brengen. Of bijvoorbeeld onze online LOB leergang van maar liefst acht modules. En wat waren de resultaten van vijf regionale LOB-ontwikkelteams, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel het voortgezet onderwijs als het hoger beroepsonderwijs? Ook doorstroomcijfers zijn inmiddels beschikbaar, en wat kan je er dan mee? Dit is slechts een kleine greep uit onze 'menukaart'. Kom naar deze workshop en verbaas je over de hoeveel kennis en instrumenten die inmiddels is samengebracht door en voor LOB betrokkenen!

Alles alleen doen is optellen
Samenwerken is vermenigvuldigen

4. Workshop DUO

Door: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Doelgroep: Decanen vmbo/mbo/havo/vwo

Wat zijn de actuele regels met betrekking tot studiefinanciering voor het hoger onderwijs? Welke voorzieningen zijn er voor een student, wat betreft de studiefinanciering, als hij/zij te maken heeft met bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld problemen met ouders, ziekte of handicap)? Wat gaat er veranderen als de voorliggende plannen van minister Bussemaker (Wetsvoorstel 'Sociaal leenstelsel') doorgaan? Gaan die plannen leiden tot gigantische studieschulden en, zo ja, hoe gaat de terugbetaling daarvan in zijn werk? Hoe zit het met de studiefinancieringsrechten bij een studieswitch van MBO naar HBO dan wel binnen het hoger onderwijs (dit in relatie met de per 1 september 2013 in werking getreden Wet 'Kwaliteit in verscheidenheid')?

Ongetwijfeld wordt u regelmatig door leerlingen en/of ouders geconfronteerd met dit soort vragen. Naast de mogelijkheden die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) biedt om op uw school over deze onderwerpen een voorlichting te verzorgen voor ouders en/of leerlingen wilt u wellicht ook zelf graag in hoofdlijnen op de hoogte zijn om de leerling op het juiste spoor te kunnen zetten. Op bovenstaande en andere, aan de financiële aspecten van het studeren in het hoger onderwijs gerelateerde, vragen krijgt u in deze workshop het antwoord.

5. Ouders en LOB

Door: Jan Willem Bruil
Doelgroep: Decanen vmbo/mbo/havo/vwo

Ouders hebben een belangrijke rol bij het tot stand komen van allerlei keuzes bij hun kinderen; zo ook studie- en beroepskeuze. Tijdens deze 'infoshop' neemt Jan Willem Bruil van LOB@school de deelnemers mee in enkele achtergronden zoals de invloed van gezinsdynamiek en wat zijn belangrijke tips voor ouders, waar we op school ook wat mee kunnen?

In de driehoek school-kind-ouders zijn er diverse mogelijkheden om LOB verder vorm te geven en met elkaar te verbinden. Aan het einde van de infoshop wordt een voorbeeld getoond van een ouderavond, waarbij een concept-programma met de deelnemers wordt gedeeld met als thema: het voeren van 'eettafelloopbaangesprekken'. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de ouders in de school krijgen.

6. Vernieuwing in het vmbo en LOB

Door: Jacqueline Kerkhoffs
Doelgroep: Decanen vmbo

De leerlingen die dit jaar (2012-2013) in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zitten, krijgen als ze doorstromen in het vmbo, te maken met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's. Zij moeten kiezen uit een profiel en keuzedelen.
De beroepsgerichte examenprogramma's gaan ingrijpend veranderen, afdelingen verdwijnen, profielen komen en LOB gaat verplicht onderdeel uitmaken van het programma van de leerlingen.

Tijdens een interactieve workshop wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's en de wijze waarop LOB daar deel van uitmaakt en de wijze waarop aansluiting is gezocht met het mbo, dat ook volop in ontwikkeling is. Uiteraard kunt u alle vragen die leven rond deze examenprogramma's stellen.

7. Aansluiten bij jongeren; inzet van sociale media in het kader van loopbaanleren

Door: Mariëlle Rutten
Doelgroep: Decanen en mentoren vmbo/mbo/havo/vwo

Veel jongeren zijn actief op sociale media. Er wordt in het onderwijs echter nog maar weinig gebruik gemaakt van mogelijkheden die sociale media bieden om het leren van leerlingen te versterken en aansluiting te vinden bij de leefwereld van de leerling. In deze workshop kunnen decanen en mentoren kennismaken met een manier om sociale netwerksites in te zetten binnen een leerlijn voor loopbaanleren. KPC Groep heeft in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan bij zes vmbo scholen. Deze scholen hebben een sociale netwerksite ingezet in het kader van loopbaanleren. Tijdens de workshop zullen de ervaringen van deze scholen met u gedeeld worden: Wat zijn de opbrengsten? Wat zijn knelpunten? Wat vraagt het van de mentor? Daarnaast gaat u zelf aan de slag en kunt u ervaren hoe sociale media ook ingezet kunnen worden om aan te zetten tot reflectie en dialoog.

8. Het MBO in 2020: begeleiding centraal, Jeroen Ongering

Jeroen Ongering
Doelgroep: Decanen mbo

Jeroen Ongering gaat met u op ontdekkingstocht naar de nabije toekomst in het mbo: waar zijn we over een jaar of zes en wat zal dat voor ons als begeleiders betekenen?

  • Welke kant gaan we op met het onderwijs in het mbo?
  • Zet de AVO-isering door of komt het accent te liggen op het beroepsonderwijs?
  • Gaan we invulling geven aan de individuele leerwens van onze leerlingen?
  • Staat het curriculum of de student centraal?
  • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de student en voor zijn of haar studieloopbaanbegeleider?
  • Hoe bereiden we die slb'er voor op zijn nieuwe rol?

Deze workshop bestaat uit een presentatie met discussie.

9. Intervisie voor jonge/startende decanen

Door: NVS-NVL
Doelgroep: Startende/jonge decanen vmbo/mbo/havo/vwo

Ben jij een startende/jonge decaan? Moet jij ook te veel doen in te weinig tijd? En vind je het moeilijk om keuzes te maken en grenzen te stellen? Vind jij het lastig om mentoren aan te sturen? Of heb je moeite om jezelf als decaan en LOB in de school te positioneren?

Tijdens deze workshop worden enkele korte opdrachten ingezet om jonge/startende decanen te ondersteunen bij hun 'sprong in het diepe'. Daarnaast besteden we aandacht aan een intervisiemethode. Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, waarin een casus behandeld wordt waarin iedereen zich in meerdere of mindere mate kan herkennen.

Aan het eind van de workshop heb je handvatten gekregen om één van de bovengenoemde onderwerpen aan te pakken. Bovendien heb je kennis gemaakt met andere jonge/startende decanen en met intervisie als methode om beter en prettiger in je werk te staan. Als er belangstelling is, biedt de NVS-NVL een vervolg op deze workshop na het congres.

10. Loopbaanreflectiegesprekken, Inge Kirsten

Door: Inge Kirsten
Doelgroep: Decanen, mentoren, loopbaanbegeleiders vmbo/mbo/havo/vwo

Loopbaanreflectiegesprekken voor leerlingen in het vmbo, mbo en havo vormen hét verbindingsmiddel tussen alle activiteiten die we op scholen uitzetten in relatie tot het maken van de 'juiste' keuze voor studie en beroep.

Er wordt in het voortgezet onderwijs veel tijd besteed aan activiteiten waarin leerlingen de gelegenheid krijgen zich te oriënteren op het maken van een keuze voor een vervolgstudie, maar uit onderzoek blijkt helaas dat leerlingen te weinig ervaren dat ze begeleid worden in het daadwerkelijk maken van de keuze voor een goed vervolg aan hun schoolloopbaan. Het voeren van een loopbaanreflectiegesprek waarbij er verbinding wordt gelegd tussen de activiteit en de betekenis van de activiteit voor de leerling is cruciaal voor de versterking van de begeleiding van leerlingen.

In de workshop gaan we in op de achtergronden van loopbaanleren en de wijze waarop er op scholen in het land volop gewerkt wordt aan het versterken van loopbaanleren, waarbij het accent ligt op het voeren van loopbaanreflectiegesprekken vanuit de achtergrond die hierboven is geschetst.

11. Studiekeuzecheck

Door: Hermien Miltenburg
Doelgroep: Decanen havo/vwo

De instellingen voor Hoger Onderwijs zijn verplicht een studiekeuzecheck te organiseren voor hun aanstaande studenten. Universiteiten en Hogescholen zoeken nog naar de vorm. Welke varianten zijn er? Wat vindt u als deskundigen op het gebied van studiekeuze hiervan? Zijn uw leerlingen hiermee geholpen of hebt u verandersuggesties?

Er is een korte inleiding. Welke ervaringen zijn er tot nu toe met de studiekeuzcheck? Zijn studenten hiermee geholpen? Op basis hiervan formuleren de decanen aanbevelingen naar het Hoger Onderwijs die door de workshopleider gecommuniceerd worden naar het HO.

Na afloop bent u op de hoogte van de verschillende varianten studiekeuzecheck die er zijn en weet u wat de verwachtingen / ervaringen van uw collega decanen zijn. Uw aanbevelingen kunnen zinvol zijn voor het HO.

12. De Talentenmap

Door: Cora Houweling en Inez Barmentloo-de Boer
Doelgroep: Decanen en mentoren vmbo/mbo

De Talentenmap is een LOB methode om het keuzeproces in het vmbo te ondersteunen. De Talentenmap bestaat uit een losbladige Onderbouw- en Bovenbouwmap. Daarnaast is er een Profielmap, waarin vierde klas leerlingen hun eigen profiel kunnen vergelijken met het profiel van hun toekomstige opleiding. Met het intakespel kunnen leerlingen zich voorbereiden op het intakegesprek.

De Talentenmap is ontwikkeld door VMBO decanen en bevat veel praktisch kant-en-klaar materiaal. Spelenderwijs leren vmbo'ers over zichzelf nadenken en praten. En passent bouwen ze een waardevol portfolio op. Het is een praktisch en bruikbaar hulpmiddel voor mentoren. We laten materiaal zien, geven voorbeelden uit de praktijk en proberen lesmateriaal uit.

13. Doorstroommonitor Jan Volbers

Door: Jan Volbers
Doelgroep: Decanen vmbo/mbo/havo/vwo

In deze workshop presenteren wij de doorstroommonitor, een digitaal instrument dat inzicht geeft in het studiesucces van uw leerlingen in het wetenschappelijk vervolgonderwijs. Inzicht dat nog een stap verder gaat dan de informatie die u kunt halen uit bijvoorbeeld Vensters voor Verantwoording. Waar zijn mijn leerlingen gaan studeren? Volgen zij na een jaar of twee jaar nog dezelfde studie? En hoe succesvol zijn zij? Hoe scoren de leerlingen van mijn school ten opzichte van andere studenten aan dezelfde universiteit of opleiding? Als zij switchen van opleiding, waar gaan zij dan naartoe?

Na de presentatie van de laatste gegevens vanuit het project, volgt een discussie over de inzet van dit instrument en een brainstorm over mogelijke uitbreidingen van de doorstroommonitor.

14. Passend onderwijs en LOB

Door: Ben Brinkman
Doelgroep: Decanen, mentoren en begeleiders vmbo-mbo

In het implementatieproces passend onderwijs-mbo komt de aansluitingsvraag vmbo-mbo prominent aan de orde. Wanneer het mbo passend onderwijs moet bieden, wat is dan de basis daarvan? De ondersteuningsvraag is in praktijk vaak niet helder en de leerling heeft dikwijls verwachtingen die niet overeenkomen met de werkelijkheid. De communicatie tussen de onderwijssectoren moet verbeteren en zeker voor leerlingen die zonder extra ondersteuning geen kans van slagen hebben. In de workshop gaan we na een korte toelichting op de actuele discussie in het mbo, met elkaar op zoek naar kansrijke initiatieven en belangrijke ervaringen. Basis van de workshop is de 'handreiking vaststellen ondersteuningsbehoeften in het mbo' die binnenkort geplaatst wordt op www.passendonderwijs.nl.

15. Een tussenjaar

Door: Marina Meijer (UStudy) en Loth van Veen (Intermijn)
Doelgroep: Decanen vmbo/mbo/havo/vwo

Het eerste deel van deze workshop gaat over studeren in de VS. Alle relevante informatie over studie in de VS wordt door UStudy op gestructureerde wijze aangeboden. Hapklaar voor een goed start advies aan leerlingen op alle studie niveaus. Thema's: onderwijssysteem VS en voor wie?, Opties tijdens en na de opleiding in Nederland, Gap year versus diploma traject (incl. topsporters), Kosten & financieringsopties, Stappenplan voor de leerling, Rol decaan in het traject, Wat kan UStudy voor de leerling, ouder en decaan betekenen?

Het tweede deel van deze workshop gaat over de trend dat veel jongeren besluiten een tussenjaar te nemen. Intermijn heeft een uniek en uitdagend programma ontwikkeld waarin jongeren in een kleine groep activiteiten ondernemen die helpen te ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Persoonlijke begeleiding, masterclasses, proefstuderen, bedrijfsbezoeken en sportieve en creatieve uitdagingen maken onderdeel uit van het programma. Het programma van Intermijn duurt vijf maanden en vindt plaats in Utrecht. Tijdens deze workshop ontvang je 10 tips over het begeleiden van jongeren bij het maken van keuzes, speel je het Intermijnspel en krijg je een exemplaar van dit spel mee naar huis, en ontvang je informatie over het programma van Intermijn.

16. Werkende zelfbeelden, een innovatieve LOB toolkit

Door: Albert de Folter en Tom Luken
Doelgroep: Decanen en loopbaanbegeleiders havo/vwo en ho

De workshop 'Werkende zelfbeelden' biedt de deelnemers een voorproefje van een vernieuwende aanvulling van LOB instrumenten, gericht op de bovenbouw van havo/vwo en het eerste jaar van het hoger onderwijs. Het programma is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

De workshop bestaat uit drie delen:

  1. Een korte schets van het project 'Een ACT toolkit voor LOB' en de ideeën waarop dit project is gebaseerd. Het gaat hierbij onder meer om de Acceptance and Commitment Therapy en onderliggende theorieën. Wij zullen uiteenzetten waarom wij denken dat deze benadering een innovatieve bijdrage aan de ontwikkeling van LOB kan leveren. Eén van de elementen is het werken aan zelfkennis die ook op langere termijn psychologische flexibiliteit met zich meebrengt.
  2. Een kennismaking met enkele praktische oefeningen.
  3. Informatie over het projectplan, de producten en de verspreiding ervan.

17. Motivatie Analyse

Door: Anton Phillips
Doelgroep: Decanen en mentoren havo-vwo

In deze tijd gaat het niet meer om statistieken. Het gaat om de individuele motivatie van leerlingen en van docenten. In deze workshop krijgt u de gelegenheid zelf met het SIMA instrument aan de slag te gaan. Aan de hand van een oefening kunt u proberen uw eigen centrale drijfveer te ontdekken.

Als werkmateriaal ontvangt u de lijst van centrale drijfveren die in SIMA gebruikt worden met een korte beschrijving per drijfveer. Indien u dat wenst wordt u na afloop een uitgebreide beschrijving van de drijfveer die u hebt gevonden, toegestuurd. De SIMA methode leent zich uitermate goed voor het begeleiden van leerlingen. Na de workshop zult u leerlingen op een nieuwe manier kunnen benaderen. U hebt nog niet de kennis om van leerlingen een compleet motivatieprofiel te maken of hen te begeleiden met een OntdekJePassie programma ( Bewust kiezen met MotivatieKompas). Daartoe kunt u een intensieve opleiding volgen bij Stichting Emergo.

Voor achtergrond informatie over de SIMA methode en de manier waarop daarmee in het onderwijs wordt gewerkt, kunt u kijken op www.stichtingemergo.nl , of het boek De Kracht van Motivatie lezen. Dat kan ook na afloop van de workshop worden aangeschaft.

18. Loopbaanbegeleiding van allochtone jongeren

Door: Regina Petit en Hester Smulders
Doelgroep: Decanen vmbo-mbo

Allochtone jongeren hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ondanks dat hun positie in het onderwijs sterk is verbeterd, is deze vooruitgang in het onderwijs is nog niet zichtbaar op de arbeidsmarkt. Allochtone jongeren zijn vaker werkloos dan autochtone jongeren. In deze workshop gaan we in op de onderwijsloopbanen en loopbaankeuzes van allochtone jongeren. Hoe verlopen de keuzeprocessen van allochtone jongeren, wie ondersteunen jongeren daarbij en hebben zij voldoende toegang tot netwerken? Welke rol spelen ouders? En in hoeverre wijken keuzeprocessen af van autochtone jongeren? Het expertisecentrum beroepsonderwijs heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek gedaan naar dit thema, voor jongeren in het vmbo en mbo. In de workshop brengen wij u op de hoogte brengen van onze bevindingen en belichten we een aantal goede voorbeelden. Naar aanleiding daarvan gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen en verbetermogelijkheden. De workshop richt zich met name op decanen en loopbaanbegeleiders in het vmbo en mbo. Van het onderzoek is een publieksversie beschikbaar.

19. Verklaringen voor het sterk afnemende diplomarendement van mbo'ers en havisten in het Hbo

Door: Roel van Asselt
Doelgroep: Decanen en loopbaanbegeleiders uit mbo, havo en hbo

In deze workshop worden de meest recente doorstroomrendementen in het hbo gepresenteerd, en worden mogelijke verklaringen voor de daling daarvan aangegeven. Een aantal daarvan is terug te voeren op LOB en op aansluitingsvraagstukken, maar ook de inrichting van het hbo onderwijs komt aan de orde. Met de deelnemers aan de workshop wordt besproken of de verklaringen voor de terugloop van het diplomarendement aannemelijk en volledig zijn. Tevens wordt een aanpak van de problematiek voorgelegd en door de deelneemster getoetst op haalbaarheid. Naast LOB komt ook het Keuzedeel Voorbereiding Hbo in het mbo en de mogelijkheden binnen het havo aan de orde.